Datum konání : 11. 2. 2011

Místo konání : Opava

Z jednání Valné hromady :

Valná hromada schválila:

 • Prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., primátora Statutárního města Opava, do funkce předsedy Rady české části Euroregionu Silesia
 • paní Renátu Ramazanovou, místostarostku města Krnov, do funkce místopředsedkyně Rady české části Euroregionu Silesia
 • složení Rady a revizní komise české části Euroregionu Silesia
 • nové zástupce do české části Prezidia Euroregionu Silesia
 • zprávu o hospodaření české části Euroregionu Silesia za rok 2010
 • rozpočet na rok 2011
 • výši členských příspěvků na rok 2011
 • zprávu o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia od posledního zasedání Valné hromady
 • partnerství české části Euroregionu Silesia ve společném projektu všech euroregionů česko-polského příhraničí předkládaného do oblasti podpory 3.1. Územní spolupráce veřejných institucí Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013 a uzavření dohody o spolupráci na tomto projektu se všemi partnery

Valná hromada vzala na vědomí:

 • zprávu o činnosti sekretariátu české části Euroregionu Silesia a informaci o důležitých akcích s účastí zástupců Euroregionu Silesia
 • aktuální informace o Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR na období 2007-2013 a Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • informaci o zahájení příprav na období od roku 2014
 • informaci o jednáních o budoucí spolupráci Euroregionu Silesia s Moravskoslezským krajem a ESÚS TRITIA v oblasti přeshraniční spolupráce

Valná hromada uložila:

 • Radě české části Euroregionu Silesia pokračovat v jednáních o budoucí spolupráci Euroregionu Silesia s Moravskoslezským krajem a ESÚS TRITIA v oblasti přeshraniční spolupráce

Valná hromada pověřila:

 • Radu české části Euroregionu Silesia prováděním rozpočtových opatření v průběhu roku do úhrnné výše 10 % celkových schválených příjmů a 10 % celkových schválených výdajů rozpočtu roku 2011

Valná hromada doporučila Prezidiu Euroregionu Silesia:

 • schválit Prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., primátora Statutárního města Opava, do funkce předsedy Euroregionu Silesia v roce 2011

Valná hromada dále projednala:

 • aktuální informace o problematice „evropských seskupeních pro územní spolupráci“ dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2006
 • záležitosti připravovaných vlastních projektů Euroregionu Silesia

Úplné znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Pekařská 4, Opava.