Datum konání : 19. 3. 2010

Místo konání : Opava

Z jednání Valné hromady :

Valná hromada schválila:

 • zprávu o hospodaření české části Euroregionu Silesia za rok 2009
 • rozpočet na rok 2010
 • výši členských příspěvků na rok 2010
 • zprávu o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia od posledního zasedání Valné hromady
 • změnu Stanov české části Euroregionu Silesia
 • předložení projektu za turistickou oblast Opavské Slezsko v rámci dílčí oblasti podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu ROP Moravskoslezsko

Valná hromada vzala na vědomí:

 • zprávu o činnosti sekretariátu české části Euroregionu Silesia a informaci o důležitých akcích s účastí zástupců Euroregionu Silesia - CZ
 • aktuální informace o Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR na období 2007-2013 a Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • zprávu o výstupech společného projektu „10 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia“

Valná hromada pověřila:

 • Radu české části Euroregionu Silesia prováděním rozpočtových opatření v průběhu roku do úhrnné výše 10 % celkových schválených příjmů a 10 % celkových schválených výdajů rozpočtu roku 2010

Valná hromada doporučila Prezidiu Euroregionu Silesia:

 • schválit Ing. Zbyňka Stanjuru, primátora Statutárního města Opavy, do funkce místopředsedy Euroregionu Silesia v roce 2010

Valná hromada dále projednala:

 • aktuální informace o problematice „evropských seskupeních pro územní spolupráci“ dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2006

Úplné znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Pekařská 4, Opava.