Datum konání :  20. 2. 2009

Místo konání :    Opava

Z jednání Valné hromady :

Valná hromada schválila:

 • nové složení Rady Euroregionu Silesia-CZ
 • rozpočet na rok 2009
 • výši členských příspěvků na rok 2009
 • zprávu o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia od posledního zasedání Valné hromady

Valná hromada vzala na vědomí:

 • zprávu o hospodaření české části Euroregionu Silesia za rok 2008
 • výhled rozpočtu na rok 2010
 • zprávu o činnosti sekretariátu české části Euroregionu Silesia a informaci o důležitých akcích s účastí zástupců Euroregionu Silesia-CZ
 • závěrečnou zprávu k ukončení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG IIIA ČR-PR k 30.11.2008
 • aktuální informace o Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR na období 2007-2013 a Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • zprávu o realizaci společného projektu „10 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia“

Valná hromada doporučila Prezidiu Euroregionu Silesia:

 • schválit Ing. Zbyňka Stanjuru, primátora Statutárního města Opavy, do funkce místopředsedy Euroregionu Silesia v roce 2009

Valná hromada dále projednala:

 • aktuální informace o problematice „evropských seskupeních pro územní spolupráci" dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2006

Úplné znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Pekařská 4, Opava.