Datum konání :  15. 2. 2008

Místo konání :    Opava

Z jednání Valné hromady :

Valná hromada schválila:

 • Ing. Zbyňka Stanjura, primátora Statutárního města Opavy a předsedu Rady české části Euroregionu Silesia do funkce předsedy celého euroregionu pro rok 2008 – pro předložení Prezidiu
 • zprávu o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia od posledního zasedání Valné hromady
 • rozpočet na rok 2008 ve výši 1 672 600 Kč
 • výši členských příspěvků na rok 2008

Valná hromada vzala na vědomí:

 • zprávu o činnosti sekretariátu české části Euroregionu Silesia a informaci o důležitých akcích a zahraničních cestách s účastí zástupců Euroregionu Silesia-CZ
 • předběžnou zprávu o hospodaření české části Euroregionu Silesia za rok 2007
 • souhrnnou zprávu o Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG IIIA ČR–PR
 • aktuální informace o Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR na období 2007-2013 a Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia (základní aspekty Fondu, postup přípravy, harmonogram zahájení)
 • informaci o ustavení samostatné pracovní skupiny pro euroregiony v rámci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci
 • informace o spolupráci Euroregionu Silesia s REGIO PAMINA
 • informace o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), o ustavení „Expertní skupiny pro záležitosti ESÚS“ a zapojení Euroregionu Silesia-CZ jako řádného člena této skupiny

Valná hromada dále projednala:

 • záležitosti vstupu ČR a Polska do Schengenu
 • nabídku města Racibórz na spolupráci při přípravě a realizaci projektu cyklostezek

Úplné znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Pekařská 4, Opava.