Datum konání : 16. 12. 2011

Místo konání : Rohov

Z jednání Valné hromady :

Valná hromada schválila:

 • nové složení Rady české části Euroregionu Silesia
 • pana Vojtěcha Mynáře, člena zastupitelstva Statutárního města Opava, do funkce místopředsedy Rady české části Euroregionu Silesia
 • rozpočet na rok 2012
 • výši členských příspěvků na rok 2012
 • zprávu o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia od posledního zasedání Valné hromady
 • zprávu revizní komise české části Euroregionu Silesia
 • uzavření smlouvy o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Euroregionem Silesia – CZ

Valná hromada vzala na vědomí:

 • zprávu o činnosti sekretariátu české části Euroregionu Silesia a informaci o důležitých akcích s účastí zástupců Euroregionu Silesia
 • zprávu o hospodaření k 31.10.2011 a výhled k 31.12.2011
 • aktuální informace o Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR na období 2007-2013 a Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 • aktuální informace o přípravě Euroregionu Silesia na období 2014 – 2020
 • informace o schválení projektu „EUREGIO PL-CZ“ k financování z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013
 • informace o přípravě projektu „Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014 – 2020“ pro předložení do Fondu mikroprojektů
 • informace o průběhu realizace projektů „Bulletin Euroregionu Silesia“ a „Přeshraniční propagace Euroregionu Silesia“ realizovaných polskou stranou Euroregionu Silesia
 • aktuální informace o záležitostech cestovního ruchu v turistické oblasti Opavské Slezsko
 • informaci o schválení smlouvy o partnerství se Statutárním městem Opava na spolupráci v rámci projektu s názvem „Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu turistické oblasti Opavské Slezsko a realizace jejích aktivit“ předkládaného do ROP Moravskoslezsko
 • aktuální informace o Česko-polské mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci

Valná hromada uložila:

 • Radě české části Euroregionu Silesia zajistit spolupráci se Statutárním městem Opava v rámci projektu s názvem „Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu turistické oblasti Opavské Slezsko a realizace jejích aktivit“ v případě jeho schválení

Valná hromada doporučila Prezidiu Euroregionu Silesia:

 • schválit Prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., primátora Statutárního města Opava, do funkce místopředsedy Euroregionu Silesia v roce 2012

Valná hromada dále projednala:

 • průběh plateb v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Úplné znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Pekařská 4, Opava.