Datum konání :  8. 12. 2005

Místo konání :    Opava

Z jednání Valné hromady :

Valná hromada mj. schválila:

  • rozpočet Euroregionu Silesia - CZ na rok 2006 ve výši 1 798 tis. Kč
  • členské příspěvky na rok 2006 ve výši 3 Kč/obyvatel/rok a úlevu na členských příspěvcích v roce 2006 ve výši 1 Kč/obyvatel/rok pro členské obce z okresu Nový Jičín

Valná hromada mj. projednala:

  • zprávu o Fondu mikroprojektů programu INTERREG IIIA ČR - PR v regionu Silesia a informaci o závěrech z 1. jednání Euroregionálního řídícího výboru regionu Silesia konaného dne 7. 11. 2005
  • zprávu o utvoření pracovní skupiny a postup přípravy operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR pro období 2007 - 2013
  • zprávu o projektu "Partnerstvím k prosperitě"
  • zprávu o aktualizaci Marketingové strategie cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko

Úplné znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na českém sekretariátu Euroregionu Silesia, Pekařská 4, Opava.