Jedním z cílů projektu EUREGIO PL-CZ je načerpání nových zkušeností z vyspělých zahraničních regionů a využití těchto zkušeností při směrování přeshraniční spolupráce v novém období. Proto byly v rámci projektu naplánovány také tři zahraniční výjezdy:

  • Účast na Valné hromadě AGEG v Liége (6. – 9. listopadu 2013)
  • Studijní cesta do ESÚS West-Vlaanderen (20. – 23. listopadu 2013)
  • Studijní cesta do EuroInstitutu v Kehl (25. – 28. června 2014)

Na začátku listopadu 2013 se zástupci euroregionů zúčastnili výroční konference Asociace evropských hraničních regionů (AGEG) v belgickém Liége. Samotné konferenci předcházelo zasedání Valné hromady, která byla příležitostí blíže se seznámit s činností tohoto celoevropského sdružení a pro kterou si zástupci všech šesti česko-polských euroregionů připravili také svou společnou prezentaci.

Dvoudenní program výroční konference, která tentokrát měla podtitul „Přeshraniční městská a zemědělská integrovaná území – výzvy a příležitosti“, byl velmi bohatý a svým pojetím pro účastníky velmi zajímavý. Po prvním konferenčním dni v tradiční formě prezentací a panelových diskusí se druhý den účastníci přemístili na loď plující do holandského Maastrichtu. Na palubě lodi probíhala diskuse o tématech výroční konference formou „World Café“ (Světové kavárny). Účastníci z různých evropských zemí byli rozděleni do malých skupin a tyto skupiny u jednotlivých stolků pod vedením moderátora po určitou dobu diskutovaly na dané téma týkající se přeshraniční spolupráce. Každou půlhodinu se na pokyn organizátora skupinky vyměnily podle předem naplánovaného schématu a v novém složení pokračovaly v diskusi na nové téma. Tato netradiční a živá forma diskuse umožnila výměnu mnoha zkušeností a také navázání kontaktů pro budoucí spolupráci aktérů z různých zemí. Obohacením programu bylo setkání se starostou Maastrichtu a krátká procházka po tomto nejstarším holandském městě.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spoluorganizátorem Valná hromady a výroční konference AGEG byl belgicko-holandský Euregio Meuse-Rhin. V rámci zasedání Valné hromady proběhla také společná prezentace všech šesti česko-polských euroregionů. Výroční konference se zúčastnila mj. paní Danuta Hübner, předsedkyně výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu.

Dne 20. listopadu 2013 vyrazila dvacetičlenná skupina českých a polských zástupců euroregionů na dalekou cestu do francouzsko-belgického příhraničí na studijní návštěvu jednoho z prvních evropských seskupení pro územní spolupráci - ESÚS West-Vlaanderen / Flandre – Dunkerque – Côte d'Opale.

První den návštěvy se konalo celodenní pracovní setkání se spoluředitelkami a partnery seskupení v belgickém městečku Veurne. Účastníci se seznámili s historií a fungováním ESÚS, činností pracovních skupin pro přeshraniční spolupráci mládeže, vodní hospodářství a kulturu. Součástí programu setkání byla opět společná prezentace všech šesti česko-polských euroregionů. Druhý den návštěvy proběhlo nejprve setkání s ředitelem nemocnice v Dunkerque, který účastníkům představil tři projekty přeshraniční spolupráce francouzských a belgických zdravotnických zařízení. Po tomto setkání měli účastníci možnost v terénu zhlédnout výstupy projektu „Odpočinkové a funkční přeshraniční trasy”. V odpoledních hodinách se konalo setkání na radnici v belgickém městě Ypres, kde proběhlo jednání se starostou města a předsedou ESÚS. V úvodu setkání zástupkyně Euroregionu Silesia paní Daria Kardaczyńska představila cíl návštěvy a celého projektu EUREGIO PL-CZ. Poté proběhla diskuse o výhodách plynoucích z ustavení ESÚS a komplikacích, které jsou s tím spojené. Na závěr účastníci navštívili místní muzeum 1. světové války „In Flanders Fields Museum” a před svým odjezdem také pláž v Dunkerque, známou operací „Dynamo“ z 2. světové války.

Zkušenosti belgických, francouzských a holandských kolegů, jejich pohostinnost a také genius loci takových míst jako Maastricht, Dunkerque či Ypres zanechal v účastnících obou zahraničních výjezdů hluboký dojem. Neméně důležité však také bylo poznání, že česko-polská přeshraniční spolupráce je na vysoké úrovni a „euroregionální síť“ vytvořená v rámci společného projektu EUREGIO PL-CZ je opravdu jedinečným fenoménem.

První den studijní návštěvy v ESÚS West-Vlaanderen / Flandre – Dunkerque – Côte d'Opale dne 21. listopadu 2013 se konalo celodenní pracovní setkání se spoluředitelkami a partnery ESÚS v belgickém městečku Veurne. Účastníci také zhlédli místní kancelář ESÚS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý den návštěvy 22. listopadu 2013 proběhlo nejprve setkání s ředitelem nemocnice v Dunkerque, který účastníkům představil tři projekty přeshraniční spolupráce francouzských a belgických zdravotnických zařízení.

Druhý den návštěvy měli účastníci možnost také přímo v terénu zhlédnout výstupy projektu „Odpočinkové a funkční přeshraniční trasy”.

Výstupy dalších přeshraničních projektů účastníci zhlédli v belgickém městě Ypres.

V odpoledních hodinách druhého dne návštěvy se konalo setkání na radnici ve městě Ypres, kde proběhlo jednání se starostou města a předsedou ESÚS. V úvodu setkání zástupkyně ER Silesia Daria Kardaczyńska jako vedoucí partner představila cíl návštěvy a celého projektu EUREGIO PL-CZ.

Po ukončení setkání na radnici účastníci navštívili muzeum 1. světové války „In Flanders Fields Museum”.

S Francií se účastníci rozloučili na pláži v Dunkerque, známou operací „Dynamo“ z 2. světové války.

V červnu 2014 se uskutečnil poslední ze tří zahraničních výjezdů plánovaných v rámci projektu EUREGIO PL-CZ. Tentokrát malá skupinka zástupců Euroregionu Silesia a Těšínské Slezsko navštívila EuroInstitut v Kehl. Tento institut je francouzsko-německou organizací, jejímž hlavním posláním je rozvoj přeshraniční spolupráce prostřednictvím vzdělávání a poradenství. Institut, který byl založen již v roce 1993, má sídlo v německém městě Kehl, který od francouzského Strasbourgu dělí řeka Rýn.

V rámci prvního dne návštěvy se zástupci euroregionů seznámili se zajímavou historií francouzsko-německo-švýcarského regionu Horního Rýna a činností EuroInstitutu. Zároveň měli možnost představit česko-polské příhraničí a projekt EUREGIO PL-CZ. Druhý den návštěvy proběhla praktická ukázka práce EuroInstitutu v podobě semináře o mezikulturní komunikaci včetně simulace mezikulturního přeshraničního jednání. V rámci této simulační hry měli vybraní zástupci z české a polské strany ukázat společnou přípravu přeshraniční konference, kterou poté zástupci EuroInstitutu vyhodnotili. V den odjezdu účastníci navštívili „Zahradu dvou břehů“, která se rozkládá na francouzském a německém břehu Rýna a je spojena mostem pro pěší a cyklisty. Tento projekt byl inspirací pro stejnojmenný česko-polský projekt v Českém Těšíně a Cieszynie.