Vláda České republiky a vláda Polské republiky,

zvané dále "stranami"

 • přesvědčeny, že rozvoj přeshraniční spolupráce bude přispívat k upevňování vztahů mezi Českou republikou a Polskou republikou ;
 • vyjadřujíce vůli vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj kontaktů mezi oblastmi, vojvodstvími, okresy, městy a obcemi, zejména v příhraničních územích obou států ;
 • vědomy si významu osobních kontaktů občanů a místních komunit, jakož i společenských institucí a organizací obou států pro sblížení sousedních národů ;
 • rozhodnuty podporovat tyto kontakty a přeshraniční spolupráci a přispívat tímto způsobem k hospodářskému a společenskému pokroku v obou státech ;
 • majíce na zřeteli ustanovení Evropské rámcové úmluvy o spolupráci přesahujíce hranice mezi územními celky a orgány ze dne 21. května 1980 ;

se dohodly na následujícím :

Článek 1

 1. Pro účely této Dohody mají uvedené termíny následující význam :
 • "přeshraniční spolupráce" znamená všechny dohodnuté akce ekonomické, sociální, administrativní, technické, vědecké, kulturní a jiné povahy, směřující k upevnění a rozvoji vztahů mezi oblastními a místními orgány obou států, jakož i sjednávání příslušných dohod těmito orgány ;
 • "oblastní orgány" znamená územní orgány, které v souladu se zákony každého z obou států realizují oblastní úkoly ;
 • "místní orgány" znamená územní orgány, které v souladu se zákony každého z obou států realizují místní úkoly.
 1. Strany si předají informace potřebné k bližší specifikaci termínů "oblastní orgány" a "místní orgány".

Článek 2

 1. Strany budou informovat své oblastní a místní orgány o možnostech působení těchto orgánů v oblasti přeshraniční spolupráce.
 2. Tato Dohoda nenarušuje pravomoci oblastních a místních orgánů vymezené zákony každého z obou států.

Článek 3

 1. Cestou vzájemné dohody budou strany vytvářet příznivé podmínky pro uskutečňování přeshraniční spolupráce.
 2. Strany budou usilovat o řešení problémů právní, administrativní nebo technické povahy, které mohou narušit rozvoj a zdárnou realizaci přeshraniční spolupráce.
 3. Strany vynaloží veškeré úsilí pro vyřešení sporných otázek, které ztěžují přeshraniční spolupráci.

Článek 4

Strany podporují rozvoj přeshraniční spolupráce v níže uvedených oblastech :

 • prostorový rozvoj včetně územního plánování,
 • komunální hospodářství,
 • ochrana a tvorba životního prostředí,
 • doprava a spoje,
 • pohyb osob a zboží přes hranice,
 • obchod a služby,
 • zemědělství a potravinářský průmysl,
 • školství a věda, včetně výuky českého a polského jazyka v sousedním státu,
 • zdravotnictví,
 • kultura a umění,
 • kontakty a výměna dětí a mládeže,
 • turistika, rekreace a sport,
 • boj proti zločinnosti,
 • vzájemná pomoc v případě katastrof a živelných pohrom,
 • jiné oblasti společného zájmu.

Článek 5

 1. Oblastní a místní orgány obou států mohou uzavírat, v rámci svých kompetencí, smlouvy a dohody ve věci přeshraniční spolupráce uvedené v článku 1 odstavec 1 a v článku 4 této Dohody.
 2. Smlouvy a dohody uvedené v odstavci 1 se mohou týkat zejména vytváření společných podniků, společností, sdružení a nadací.
 3. Na oblastní a místní úrovni mohou příslušné orgány obou států vytvářet společné koordinační orgány pro otázky přeshraniční spolupráce.

Článek 6

Oblastní a místní orgány obou států na svých úrovních mohou plánovat a organizovat přeshraniční spolupráci ve všech oblastech uvedených v článku 1 odstavec 1 a v článku 4. Jestliže se tato spolupráce dotýká otázek, jež jsou v kompetenci ústředních orgánů kteréhokoliv z obou států,požadavky oblastních a místních orgánů vyžadují souhlas těchto orgánů.

Článek 7

 1. Za účelem zkoumání a řešení problémů společného zájmu oblastních a místních orgánů obou států, jakož i podpory kontaktů mezi státními a nestátními subjekty na území po obou stranách česko-polské hranice, strany vytvoří Česko-polskou mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci, nazývanou dále "Komisí".
 2. Úkolem Komise bude stanovení obecných směrů a forem přeshraniční spolupráce, jakož i koordinace jejích programů, vypracování doporučení v souvislosti s rozhodnutími připravovanými společnými koordinačními orgány na oblastní a místní úrovni a zkoumání sporných otázek, které tuto spolupráci ztěžují.
 3. Zasedání Komise se budou konat podle potřeb, avšak minimálně jedenkrát ročně, střídavě v obou státech.
 4. Zasedání Komise se mohou zúčastnit s hlasem poradním představitelé společných koordinačních orgánů oblastní a místní úrovně.
 5. Komise může zvát experty k prozkoumání jednotlivých problémů.

Článek 8

 1. Komise a společné koordinační orgány na oblastní a místní úrovni budou pracovat na základě svých statutů. Statut Komise schvalují strany. Statuty společných koordinačních orgánů na oblastní a místní úrovni bude schvalovat Komise.
 2. Náklady související s účastí na zasedáních společných koordinačních orgánů jsou hrazeny z prostředků těchto orgánů, které delegují na tato zasedání své představitele.

Článek 9

Strany doporučují společným koordinačním orgánům využití vzorů smluv a stanov, které tvoří přílohy k Evropské rámcové úmluvě o spolupráci přesahující hranice mezi územními celky a orgány ze dne 21. května 1980.

Článek 10

 1. V libovolné době může každá z obou stran určit části svého státu, předmět a formy spolupráce, vůči nimž tato Dohoda nebude platit. V takovém případě je o tom povinna druhou stranu předem informovat cestou notifikace.
 2. Tato Dohoda se nedotýká práv a závazků vyplývajících pro strany z již uzavřených mezinárodních smluv.

Článek 11

 1. Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy každého z obou států a vstupuje v platnost dnem výměny nót informujících o tomto schválení.
 2. Tato Dohoda se sjednává na dobu 10 let. Bude se automaticky prodlužovat vždy o další pětileté období, jestliže ji žádná ze stran nevypoví cestou notifikace šest měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

Dáno ve Varšavě dne 8. září 1994 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

 


za vládu
České republikyJosef Zieleniec
za vládu
Polské republikyAndrzej Olechowski