Euroregiony jako hlavní aktéři přeshraniční spolupráce, kteří zastřešují jednotlivé přeshraniční aktivity subjektů na místní a regionální úrovni, při své činnosti často naráží na různé problémy, které brání rozvoji této spolupráce. Proto se jejich představitelé rozhodli v rámci společného projektu EUREGIO PL-CZ zpracovat dokument s názvem „Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici".

Analýza mapuje vybrané systémové překážky a problémy, které brání rozvoji přeshraniční spolupráce v různých oblastech dění. Slouží jako podklad k následné inicializaci změn zákonů, vyhlášek a norem s cílem zlepšení podmínek pro přeshraniční spolupráci. Místem zkoumání analýzy je podporované území Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika v letech 2007 - 2013, což je území příhraničních krajů Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského a dále území příhraničních vojvodství Opolského, části Dolnoslezského a části Slezského.

Mezi jednotlivé analyzované oblasti patří problémy spojené s administrací Fondu mikroprojektů jako součásti programů přeshraniční spolupráce, spolupráce společenství, zefektivnění programů přeshraniční spolupráce, dále vliv národních legislativ na právní podmínky založení ESÚS (evropských seskupení pro územní spolupráci), stav a efektivita využívání přeshraniční dopravní infrastruktury, oblast hospodářství a obchodu, problémy ochrany životního prostředí, likvidace odpadů, kvalita ovzduší, problémy integrovaného záchranného systému a prevence rizik a problémy policejních a celních orgánů, zaměstnávání cizinců, pracovněprávní vztahy a kriminalita těchto cizinců.

Celková analýza je rozdělena na dvě etapy: první etapa „Vyhodnocení dotazníkového šetření" shrnuje první fázi projektu, v rámci které byl proveden výzkum prováděný dotazníkovým šetřením a expertními rozhovory v definovaných oblastech. Druhá etapa „Systematizace problémů" vychází z první etapy analýzy a jsou zde popsány jednotlivé problémové oblasti. Jedná se tak o zpracování uceleného dokumentu mapujícího systémové překážky a problémy bránící rozvoji přeshraniční spolupráce v různých oblastech.

Celý dokument v elektronické verzi je k dispozici zde: