Datum konání : 5. 2. 2008
Místo konání : Opava

Z jednání Rady :

Rada schválila:

  • Jednací řád Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 – 2013
  • Uzavření Dohody o spolupráci na projektu „Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia“ realizovaném z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko 2007 – 2013 se Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry (polskou částí Euroregionu Silesia) jako projektovým partnerem


Rada vzala na vědomí:

  • předběžnou zprávu o hospodaření za rok 2007
  • informace o průběhu realizace Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG IIIA ČR-Polsko
  • informace o zahájení nového Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR- Polsko a přípravě Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia na období 2007 - 2013
  • informace o ustavení mezinárodní „Expertní skupiny pro záležitosti ESÚS“ a zapojení Euroregionu Silesia-CZ jako řádného člena této skupiny


Rada uložila:

  • zpracovat a předložit návrh složení Euroregionálního řídícího výboru a seznam regionálních expertů Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko 2007 – 2013


Rada dále projednala :

  • personální a technické záležitosti českého sekretariátu s ohledem na úkoly při administraci nového Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia