Opava, 20.-22.10.2004

Výtah ze závěrečného protokolu

Spolupředsedové Komise došli k závěru, že přistoupení České republiky a Polské republiky k EU významně zlepšilo možnosti spolupráce v oblasti realizace projektů přeshraniční spolupráce. Před Čechy a Poláky stojí výzva soustředit svou činnost na rozvoj bezprostředních kontaktů mezi zástupci státní správy, zástupci hospodářského života, společenskými organizacemi a regiony, okresy a obcemi. Možnosti rozvoje tohoto druhu spolupráce jsou podmíněny podporou příslušných evropských institucí. ve všech rovinách spolupráce musí čeští i polští partneři, se zřetelem na zájmy svých území a rozvoj regionu, koordinovat směry spolupráce a realizovat společné úkoly.

Hranice mezi Českou republikou a Polskem, nyní vnitřní hranice EU,musí být prvkem sjednocujícím příhraniční oblasti. Tváří v tvář unijní politice vyrovnávání disproporcí v rozvoji regionů je nezbytné vypracovat společnou rozvojovou strategii regionu pohraničí Polska a Česka, a poté na ní stavět.

Komise pokládá zlepšování dopravní infrastruktury na společné hranici za nejvyšší prioritu. V této souvislosti Komise očekává uzavření Smlouvy, kterou se mění Smlouva o malém pohraničním styku mezi ČR a PR, ve smyslu rozšíření okruhu osob oprávněných k využívání pravidel malého pohraničního styku na všechny občany ČR a PR, jakož i občany členských států EU a vybraných dalších států. Komise očekává jmenování příslušné expertní komise nejpozději do 15.listopadu 2004 a uzavření uvedené smlouvy do konce roku 2004.

Komise vzala na vědomí informaci o podpisu Smlouvy mezi ČR, PR a SRN o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou, Bogatynia v PR a Žitava v SRN.

Komise vzala na vědomí zprávy o činnosti přednesené předsedajícími pracovních skupin a schválila harmonogramy realizace činností přijatých pracovními skupinami.

Pracovní skupina pro vzdělávání a výměnu mládeže

Komise vzala s uspokojením na vědomí informaci, že jsou realizovány hlavní směry spolupráce v oblasti osvětové činnosti, vysokého školství a výměny mládeže.

Pracovní skupina pro rozvoj regionu pohraničí a podpůrných programů

Komise s uspokojením konstatuje, že byl vydán Bulletin česko-polského pohraničí č. 22 a jeho vydávání nadále podporuje.Komise s uspokojením přijala informaci o realizaci programu EU Phare CBC ČR- PR, především Společného fondu malých projektů v česko-polském pohraničí, a o přípravě programu Společenství INTERREG IIIA. Komise s uspokojením přijala informaci o dokončování Studie územního rozvoje česko-polského pohraničí a využití jejich závěrů. Komise podporuje další zaměření pracovní skupiny na rozpracování témat "Předpoklady vývoje česko-polského pohraničí do r. 2012" a "Vývoj česko-polských hraničních horských oblastí". Komise předpokládá úzkou spolupráci s ostatními pracovními skupinami, především s podskupinou pro euroregiony.

Pracovní skupina pro migraci pracovních sil, sociální pojištění a zdravotnictví

Komise s uspokojením konstatuje velmi dobrou spolupráci příslušných ministerstev a úřadů práce z oblasti česko-polského pohraničí. Probíhá oboustranně prospěšná výměna zkušeností a informací, zejména o situaci na trhu práce v obou zemích, čerpání finančních prostředků EU, změnách a harmonizaci právních předpisů s normami EU. Klíčovým projektem, na němž se pracovní skupina podílí, je projekt EURES-T. V současnosti se zjišťují možnosti pro vytvoření analýzy připravovaného projektu, včetně nákladů na její vypracování.

Pracovní skupina pro ochranu životního prostředí

Komise s uspokojením ocenila vývoj spolupráce v oblasti životního prostředí a vzala na vědomí plán spolupráce na následující období.

Pracovní skupina pro kulturní rozvoj

Komise podporuje výměnu zkušeností v oblasti ochrany kulturního dědictví v ohrožených oblastech, jakož i projekty v oblasti kultury na obou stranách hranice, včetně kulturní osvěty. Komise vítá záměr zapojit do práce skupiny zástupce euroregionů.

Pracovní skupina pro hospodářství a obchod

Komise obzvláště vítá aktivní zapojení hospodářských komor z příhraničních oblastí do práce skupiny. Prohlubování vzájemných kontaktů a lepšící se výměna informací má svůj odraz ve velmi dynamickém růstu vzájemného obchodního obratu, který dosáhl v roce 2003 hodnoty 4,5 mld. USD, což představuje meziroční nárůst o 31%.

Pracovní skupina pro dopravu a překračování hranic

V současné době jsou podnikány kroky ve věci rozšiřování provozu na dvanácti silničních hraničních přechodech. V závěrečné fázi je příprava české diplomatické nóty vyjadřující souhlas s otevřením dvanácti nových hraničních přechodů na turistických stezkách a rozšíření provozu na dalších dvou. Pro jednání skupiny expertů o hraničních přechodech bylo dohodnuto otevření osmi přechodů na turistických stezkách. Probíhají jednání o otevření dalších šestnácti přechodů na turistických stezkách. Komise obzvláště vítá souhlas polské strany s rozšířením provozu na železničním hraničním přechodu Mikulovice - Głuchołazy o osobní dopravu a s otevřením železničního hraničního přechodu Jindřichov ve Slezsku - Głuchołazy se společným odbavením v Głuchołazech. Probíhají práce na vypracování dokumentace a realizace stavebních akcí na zkvalitňování přístupových silnic a mostů k hraničním přechodům. V příštím období se pracovní skupina zaměří kromě opatření v oblasti dopravní infrastruktury v příhraničí také na organizační a legislativní opatření pro usnadnění provozu a překračování státní hranice.

Pracovní podskupina pro euroregiony

Komise s uspokojením konstatuje velmi dobrou spolupráci euroregionů v rámci podskupiny při správě Společného fondu malých projektů v rámci iniciativy Phare CBC ČR - PR i přípravě na iniciativu INTERREG IIIA, v jejímž rámci budou spravovat Fond mikroprojektů. Komise doporučuje aktivní zapojení zástupců euroregionů do práce ostatních pracovních skupin Komise.

Pracovní skupina pro boj proti katastrofám, živelným pohromám, haváriím a odstraňování jejich následků

Komise s uspokojením konstatuje velmi dobrou a intenzívní spolupráci v rámci skupiny, díky níž proběhlo velké množství společných školení, cvičení a jednání. Komise přikládá velký význam iniciativě vypracování "Programu zlepšení stavu bezpečnosti na česko-polském příhraničí", který by se měl rovněž stát platformou pro vytváření společných projektů.

Pracovní skupina pro zemědělství a potravinářský průmysl

Komise s uspokojením přijala informaci o jmenování zmocněnce ministra zemědělství a rozvoje venkova PR pro jednání v záležitostech týkajících se řešení otázek vlastnictví k některým pozemkům v česko-polském pohraničí spojených se změnou státní hranice v r. 1958.

Protokol byl podepsán oběma předsedajícími Jaromírem Plíškem a Piotrem Mochnaczewskim dne 22. října 2004 v Opavě.