30.8.
2021

Asociace euroregionů České republiky

Dne 28. července 2021 bylo v Severočeském muzeu v Liberci slavnostně podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto slavnostním aktem byla mezi signatáři memoranda zahájena úzká spolupráce v otázkách týkajících se aktuálních i budoucích výzev pro příhraniční regiony a přeshraniční spolupráci na všech českých hranicích. Podrobnosti najdete zde.

25.6.
2021

Dotazníkové šetření v rámci zpracování Strategie Euroregionu Silesia 2021-2027

Euroregion Silesia provádí dotazníkové šetření, jehož cílem je ověřit povědomí o programech Evropské unie podporujících přeshraniční spolupráci a povědomí o Euroregionu Silesia. Toto šetření je součástí procesu zpracování strategického dokumentu Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2021-2027 v rámci projektu „Euroregion Silesia 2021-2027 – myslíme strategicky“, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

21.6.
2021

Výsledky 11. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dne 17. června 2021 se konalo 11. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia, a to formou videokonference. Na tomto zasedání bylo projednáno 18 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde.

21.6.
2021

Harmonogram Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v 2. polovině roku 2021

I v 2. polovině letošního roku bude ještě pokračovat příjem nových žádostí o dotaci na projekty menšího rozsahu ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko. 13. kolo příjmu žádostí do prioritní osy 2, 3 a 4 trvá do 7. září 2021 a 14. kolo do 4. listopadu 2021. K dispozici na projekty je aktuálně ještě přes 700 tisíc eur. Přehled všech termínů příjmu a schvalování žádostí Euroregionálním řídícím výborem najdete zde.

1.6.
2021

Nový formulář Čestného prohlášení k žádosti o platbu a DPH

Všechny příjemce dotace z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia upozorňujeme, že od 1.6.2021 je v platnosti nový formulář Čestného prohlášení k žádosti o platbu a DPH. Dokumenty jsou k dispozici zde.

22.4.
2021

Nové dokumenty ve Fondu mikroprojektů

Všechny příjemce dotace z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia upozorňujeme, že v souvislosti se zvýšením limitu u DPČ na povinný odvod sociálního a zdravotního pojištění z dosavadních 3 000 Kč na 3 500 Kč od 1. 1. 2021 se pro vyúčtování personálních výdajů vzniklých od 1. 1. 2021 používá nová verze formuláře „Rekapitulace mzdových výdajů“. Dále informujeme, že od 1. 5. 2021 jsou platné nové maximální hodinové sazby pro pracovníky v projektech. Dokumenty jsou k dispozici zde.

22.4.
2021

Zpráva o činnosti Euroregionu Silesia za období 2019-2020

V dubnu 2021 byla vydána „Zpráva o činnosti Euroregionu Silesia za období 2019–2020“. Tento dokument nabízí ucelený obraz o Euroregionu Silesia, resp. o sdruženích, která tento euroregion tvoří, o jejich činnosti a o finančních, personálních i technických zdrojích, které měla tato sdružení v daném období k dispozici. Přestože oba sekretariáty Euroregionu Silesia průběžně zpracovávají a příslušným orgánům předkládají velké množství dokumentů týkajících se různých záležitostí, žádný z těchto dokumentů neposkytuje souhrnné a zároveň přehledné informace o různých aspektech „euroregionálního života“ z obou stran hranice. Zároveň tato zpráva - stejně jako kronika – na jednom místě zachycuje pro budoucnost stav a dění v Euroregionu Silesia v průběhu určitého období, zejména pak situaci roku 2020, kdy činnost Euroregionu byla ovlivněna opatřeními souvisejícími s celosvětovou pandemií koronaviru. Zprávy o činnosti euroregionu Silesia jsou k dispozici zde.

13.4.
2021

Další číslo Bulletinu Euroregionu Silesia

V dubnu 2021 bylo vydáno 17. číslo česko-polského Bulletinu Euroregionu Silesia. Elektronická verze všech čísel Bulletinu je k dispozici zde.

19.5.
2021

Euroregion Silesia 2021-2027 – myslíme strategicky

V únoru 2021 byla zahájena realizace projektu s názvem „Euroregion Silesia 2021-2027 – myslíme strategicky. Jak napovídá název tohoto projektu, jeho cílem je strategická příprava Euroregionu Silesia na nové programové období. V rámci projektu dojde ke zpracování nového strategického dokumentu, výměně zkušeností v oblasti euroregionálního strategického plánování, prohloubení vzájemné spolupráce všech šesti euroregionů česko-polského pohraničí a seznámení široké členské základny Euroregionu s vytvořenou strategií i podmínkami evropské územní spolupráce v novém období. Projekt je financován z Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká-republika – Polsko a jeho realizace potrvá do července 2022.

29.3.
2021

Mimořádné kolo příjmu žádostí do prioritní osy 3 „Vzdělání a kvalifikace“

Pro urychlení čerpání prostředků z prioritní osy 3 „Vzdělání a kvalifikace“ v rámci Fondu mikroprojektů vyhlašuje Euroregion Silesia mimořádné kolo určené pouze pro žadatele o dotaci z této osy.

29.3.
2021

Příjem žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů v roce 2021

Přestože rok 2021 je prvním rokem nového programového období, současný program Interreg V-A Česká-republika – Polsko pro období 2014-2020 a Fond mikroprojektů, který je jeho nedílnou součástí, bude ukončen až v roce 2023. Ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia tak i v tomto roce pokračuje příjem nových žádostí o dotaci na projekty menšího rozsahu. K dispozici na projekty je aktuálně ještě téměř 900 tisíc eur. Přehled všech termínů příjmu a schvalování žádostí Euroregionálním řídícím výborem najdete zde.

26.3.
2021

Český sekretariát Euroregionu Silesia se přestěhoval

Od února 2021 je český sekretariát Euroregionu Silesia v Opavě přestěhován, a to na ulici Pekařskou 4. Nově má kanceláře v 2. patře této budovy. Nové telefonní a e-mailové kontakty najdete zde. Oficiální sídlo Euroregionu Silesia – CZ zůstává beze změny (Horní náměstí 69, Opava, 746 01).

22.12.
2020

Výsledky 10. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dne 10. prosince 2020 se konalo 10. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia, a to formou videokonference. Na tomto zasedání bylo projednáno 14 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde.

6.8.
2020

Projekt „Silesianka“ v realizaci

Realizace projektu s názvem „Silesianka - Stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia", zahájeného v říjnu loňského roku, pokračuje v letošním roce dalšími aktivitami. Dne 20. února 2020 se v Dolní oblasti Vítkovice uskutečnila úvodní konference projektu, jejíž součástí byly zajímavé prezentace zaměřené na různé aspekty cestovního ruchu, moderovaná diskuse, komentovaná prohlídka rozhledny Bolt Tower a vyhlášení výsledků mezinárodní dětské výtvarné soutěže „Navrhni podobu Silesianky". Oceněno bylo celkem 9 prací českých a polských dětí, absolutní vítězkou, jejíž práce pak byla předlohou pro maskota „Silesianka", se stala dvanáctiletá žákyně opavské Základní školy Šrámkova Felicitas Výtisková. Aktuálně byly zahájeny stavební práce na všech třech rozhlednách v rámci projektu a pokračují práce na tvorbě přeshraničního produktu, který propojí až 35 rozhleden a vyhlídkových míst na obou stranách hranice v jeden společný celek. Více informací o projektu najdete zde a také na naši facebookové stránce Silesianka.

 

 

6.8.
2020

Výsledky 9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dne 25. června 2020 se konalo 9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia, a to formou videokonference. Na tomto zasedání bylo projednáno 33 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde.

6.8.
2020

Příjem žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 pokračuje

10. kolo příjmu žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 je do 7. září 2020. Všechny žádosti předkládané do prioritní osy 2 musí naplňovat povinný indikátor „Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví". Příjem žádostí do všech tří prioritních os bude pokračovat i v roce 2021, přičemž jedinou omezující podmínkou je ukončení všech projektů nejpozději do konce roku 2022. Příjem žádostí bude v 11. kole ukončen 9. března 2021 a ve 12. kole pak 7. září 2021. Přehled všech termínů příjmu a schvalování žádostí Euroregionálním řídícím výborem najdete zde.

6.8.
2020

Dopad opatření proti šíření COVID-19 na realizaci přeshraničních projektů

Pokud na realizaci projektu financovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia mají dopad opatření proti šíření nemoci COVID-19, je možné požádat o prodloužení doby realizace projektu, přičemž z výše uvedeného důvodu je možné požádat o prodloužení projektu i na dobu delší než 18 měsíců. V tomto případě však tuto změnu musí schválit Euroregionální řídící výbor. Všechny komplikace při realizaci aktivit projektů budou řešeny individuálně s manažery Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia. Další informace spojené s problematikou COVID-19 a jeho dopadem na realizaci projektů najdete na internetových stránkách Programu.

19.2.
2020

Jednání Valné hromady české části Euroregionu Silesia

Dne 17. února 2020 se konalo XXVIII. zasedání Valné hromady Euroregionu Silesia - CZ, na které byla mj. schválena zpráva o hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 2020, byly projednány záležitosti programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko a Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia, aktuální informace o přípravách na období 2020+ a záležitosti vlastních projektů Euroregionu Silesia.

19.2.
2020

Propagace cestou k rozvoji přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia

Evropská územní spolupráce je nástrojem politiky soudržnosti, jehož cílem je řešit přeshraniční problémy a společně rozvíjet potenciál různých území. Pro rok 2020, kdy si připomínáme 30 let od zavedení tohoto nástroje s názvem INTERREG, připravil Euroregion Silesia projekt s názvem „Propagace cestou k rozvoji přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia", který byl schválen k financování z Fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

19.2.
2020

Výsledky 8. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dne 12. prosince 2019 se v Opavě konalo 8. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednáno 31 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde.

19.2.
2020

Závěrečné setkání projektu READY TO HELP

Letošním rokem končí projekt „READY TO HELP - systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia", který pod vedením Euroregionu Silesia realizovalo devět příhraničních obcí a gmin od října 2017. Dne 22. listopadu 2019 se v Kulturním centru v Píšti za účasti téměř stovky dobrovolných hasičů z 22 českých a polských jednotek zapojených do projektu konalo závěrečné setkání projektu. Na tomto setkání, kterého se kromě dobrovolných hasičů zúčastnili všichni partneři projektu, zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, zástupci Okresního velitelství státního požárního sboru v Ratiboři a další hosté, byl zhodnocen průběh všech aktivit, výstupy projektu a jeho přínos pro zlepšení technického zázemí jednotek dobrovolných hasičů a jejich připravenosti ke společným zásahům při požárech a jiných živelných pohromách v pohraničí.